Przetargi

W chwili obecnej brak aktualnych przetargów.

                                                                                                                             

 

ARCHIWALNE:

 

Zapytanie ofertowe - Mikroskop cyfrowy

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: MAZOWSZE/02/2020/1

Radom, dnia 27.02.2020r.

 

Na dostawę Mikroskopu cyfrowego w ramach projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie kompletnej linii technologicznej przyrostowego odtwarzania, regeneracji oraz udoskonalania części instalacji wytwórczych dla przedsiębiorstw branży naftowej i chemicznej – w celu redukcji czasu i kosztów ich pozyskania.” o numerze MAZOWSZE/0157/19 w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”.

 

 I. ZAMAWIAJĄCY

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.

Ul. Tarnobrzeska 9, 26-613 Radom

NIP: 796-296-14-79 REGON: 146463416

 

ADRES DOSTAWY:

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.

Ul. Tarnobrzeska 9,

26-613 Radom

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Mikroskop cyfrowy posiadający oprogramowanie, do analizy
i obserwacji zgładów metalograficznych, w tym wielkości ziarna, przebiegu pęknięć oraz oceny mikrostruktury, jak również pomiarów chropowatości. Urządzenie posiadające możliwość wizualizacji dokonanych pomiarów w 2D oraz 3D. Dodatkowo oprogramowanie umożliwia akwizycję zarejestrowanych obrazów oraz ich analizę wykorzystując wbudowane narzędzia pomiarowe. Mikroskop cyfrowy o poniższych parametrach technicznych:

 1. Jednostka centralna wraz z konsolą sterującą:

- procesor co najmniej i7, 3GHz

- pamięć RAM co najmniej 32 GB.

- dysk twardy o pojemności co najmniej 500 GB,

- co najmniej 6 portów USB w tym 2 typu USB 3.0, oraz 1 port LAN,

- system operacyjny Windows 10,

- dopuszczalna jest jednostka sterująca typu all-in-one,

- konsola z pokrętłami i przyciskami do sterowania powiększeniem optycznym, stolikiem zmotoryzowanym, regulacji ostrości, wyboru parametrów oświetlenia wraz ze skrótami klawiszowymi oprogramowania do akwizycji obrazu 2D, 3D autofocus.

- akwizycja obrazów w 2D i 3D,

- łączenie obrazów, poprzez wykorzystanie algorytmów dopasowujących łączone pola widzenia
o obszarze co najmniej 30 000 pikseli na 30 000 pikseli.

- automatyczne składania zdjęć w pełnej głębi ostrości oraz generowanie obrazów 3D za pomocą jednego przycisku

- funkcja pomiaru płaszczyzny, pomiary geometryczne dla obiektów 2D i 3D, pomiar profilu, pomiar skoku, wysokości, pomiar pola powierzchni, objętości, kąta,

- oprogramowanie do pomiaru chropowatości zgodnie z normą ISO 4287, minimum Ra, Rz, Sa, Sz),

- funkcja nawigacji pozwalająca przemieszczać się na próbce przy dowolnym, zmiennym powiększeniu,

- oprogramowanie do automatycznego zliczania ziaren wg normy ISO 643, możliwość zliczenia co najmniej 20 000 cząstek, na podstawie kontrastu lub koloru

- funkcja stabilizacji obrazu,    

- pełne oprogramowanie oraz konsola w języku polskim,

- możliwość eksportu wyników do arkusza kalkulacyjnego,

- funkcja zapamiętywania ustawień mikroskopu, położenie osi Z, powiększenia, parametrów oświetlenia, i automatycznego odtworzenia ich

- opcja dodawania na obrazy napisów, oznaczeń, komentarzy, skali

 

 1. Dedykowana kamera oraz stolik mikroskopowy:

- stolik sterowany elektrycznie w zakresie ruchów o osiach XYZ,

- skok osi Z o rozdzielczości minimum 0,1 µm,

- zakres ruchów stolika w osiach XY, co najmniej 40 mm x 40 mm wraz z możliwością obrotu co najmniej ± 90°,

- ładowność stolika, co najmniej 3 kg,

- automatyczne ustawianie skoku stolika w osi Z, jak również przez operatora w oprogramowaniu
w zależności od powiększenia,

- funkcja zapamiętywania pozycji na próbkach oraz szybkiego poruszania się między punktami przy użyciu konsoli,    

- ograniczenie pracy obiektywu w osi Z poprzez podgląd na zintegrowanej kamerze w statywie, w celu zabezpieczenia obiektywu przez uderzeniem w próbkę badawczą,

- matryca kamery co najmniej CMOS, co najmniej 1/1,8 cala, o rozdzielczości co najmniej 6 mln pikseli,

- oświetlenie typu LED (pierścieniowe, punktowe oraz przechodzące) z możliwością wyboru świecącego sektora pierścienia (całość, ½, ¼)

- szybkość kamery co najmniej 30 klatek/s,

- funkcja HDR,

- kamera dedykowana do mikroskopu kompatybilna z obiektywami z powiększeniami od 20x do 6000x,

- format zdjęć co najmniej tiff, jpeg,

 

 1. Obiektywy:

- telecentryczne obiektywy o zakresie powiększeń co najmniej 20x - 2500x z możliwością rozbudowy
o inne obiektywy,

- możliwość automatycznej zmiany powiększenia od 20x do 2500x z poziomu konsoli, bez manualnej wymiany obiektywów

- możliwość zamontowania co najmniej 3 obiektywów na obrotowym rewolwerze

- wymagana możliwość obserwacji i pomiarów w polu jasnym, ciemnym i mieszanym oraz stosowania polaryzacji na całym zakresie powiększeń 20x-2500x

- możliwość fotografowania/ próbki badawczej o wysokości do 95mm

 

Kod CPV: 38510000-3

Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

 

III.          POZOSTAŁE WYMAGANIA:

 1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia – do 2 tygodni od dnia zamówienia (lub podpisania umowy); w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maksymalny czas dostawy;
 2. Termin ważności oferty – minimum 30 dni kalendarzowych;

W przypadku braku informacji o powyższych wymaganiach z części III. W Formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmuje, że są one zgodnie z wymaganiami wskazanymi i w zapytaniu.

 1. Gwarancja 12 miesięcy.
 2. Termin płatności minimum 60 dni
 3. Dostarczenie jednostki zastępczej na czas serwisu mikroskopu nawet po okresie gwarancji.

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*.
 2. Wymagane załączniki:
  1. Formularz ofertowy,
  2. Zaakceptowany Wzór umowy,
  3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 3. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Oferent powinien przedstawić ofertę w języku polskim lub języku angielskim.
 2. Oferta musi:
 3. Zawierać dane kontaktowe Oferenta.
 4. Posiadać datę wystawienia (w przypadku braku daty wystawienia na ofertach nadesłanych mailem, data wpłynięcia równoważna będzie z datą wystawienia oferty.)
 5. Zawierać, co najmniej cenę netto , wartość VAT(w przypadku cen podanych w walutach obcych,
  w celu porównania ofert, zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym
  w dniu ofert ofert).
 6. Zawierać opis produktu (np. nazwa, numer katalogowy, karta charakterystyki itp.). Zamawiający wymaga, aby Oferent potwierdził całkowitą zgodność oferowanego produktu/produktów z każdym
  z punktów zamieszczonego w zapytaniu szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (umieszczając odpowiedni opis na ofercie lub dołączając odpowiednią dokumentację o ile wszystkie wymagane informacje nie są dostępne w katalogu internetowym Oferenta/Producenta).
 7. Zawierać wszystkie wymagane załączniki, wskazane w części IV (o ile są wymagane)
 8. Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. MAZOWSZE/02/2020/1

 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty
z przyczyn formalnych.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
  1. Złożenie oferty w terminie;
  2. Przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części V;
  3. Zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
 2. Kryterium oceny ofert:
  1. Cena 100%
 3. Sposób dokonywania oceny:

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

 1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:

- Kryterium finansowe (cena) – waga 100 %

sposób obliczania punktów za kryterium: NAJNIŻSZA ZAOFEROWANA CENA / ZAOFEROWANA CENA *100

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
 2. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Ocenie punktowej podlegać będą wyłącznie oferty, które nie zostały odrzucone z powodu niespełnienia wymagań Zamawiającego.
 4. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców identycznej liczby punktów, Zamawiający dokona wyboru tego Wykonawcy, w którego ofercie została zaproponowana najniższa cena.

 

VII.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Maksymalnie 2 tygodnie od dnia zamówienia (lub podpisania umowy).

 

VIII.       MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin składania ofert: 06.03.2020r. godz. 23:59 CET. (8 dni od zamieszczenia oferty)
 2. Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem kuriera, poczty elektronicznej w formacie PDF (dokument formatu A4 z możliwością wydruku na drukarce) lub równoważne dokumenty elektroniczne uniemożliwiające dokonywanie zmian w treści na adres: biuro@rcit.pl, lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Tarnobrzeska 9, 26-613 Radom w terminie podanym w pkt. 1, część VIII.
 3. W temacie wiadomości e-mail należy napisać „Oferta do przetargu – MAZOWSZE/02/2020/1”.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste pomyłki pisarskie i rachunkowe, informując jednocześnie mailowo Oferenta, co do treści poprawki.
 7. W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://rcit.pl/przetargi

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie rozesłana mailowo do wszystkich Oferentów biorących udział w postępowaniu oraz opublikowana na stronie http://rcit.pl/przetargi i zawierać będzie nazwę firmy wraz z jej adresem oraz cenę.

X. Oferent, którego oferta zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia skutecznego poinformowania o wyborze oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

XI. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i będzie ono dla nich wiążące.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.:
  • występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia (np. postać, ilość itd.);
  • występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu
   z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym zawartych w części III.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty przekraczają wyznaczony w zapytaniu termin dostawy, a wydłużenie terminu dostawy nie wpływa na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o kryterium wskazane w pkt.2 w części VI.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

Dodatkowych informacji udziela p. Norbert Jakubik pod adresem e-mail: norbert.jakubik@rcit.pl

 

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.