O nas


o nas

Przedsięwzięcie pod nazwą Radomskie Centrum Innowacji i Technologii (RCIT) jest odpowiedzią na potrzebę ożywienia radomskiej gospodarki poprzez wzrost jej konkurencyjności w wyniku zwiększonego dostępu przedsiębiorców do innowacyjnych technologii. Projekt powstał z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.), a jego realizacja wiąże się z działaniami na rzecz zwiększenia efektywności transferu technologii i przepływu wiedzy pomiędzy instytucjami naukowymi a biznesem w Radomiu i regionie.

Przedsięwzięcie RCIT jest projektem integrującym działania instytucji reprezentujących władze samorządowe, środowisko naukowe, przedsiębiorców oraz instytucji społecznych zaangażowanych w rozwój przedsiębiorczości. Działania RCIT opierają się na partnerstwie podmiotów zainteresowanych sukcesem przedsięwzięcia, a w realizację projektu angażuje się wielu partnerów lokalnych z Radomia.

RCIT jest przedsięwzięciem wieloletnim, którego oddziaływanie powinno przynieść pozytywne skutki dla sytuacji gospodarczej i społecznej regionu Radomia. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorców, oprócz wzrostu ich zasobności, przyczyni się do zachowania dotychczasowych i tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy w regionie.

Projekt RCIT składa się z dwóch komponentów: doradczego i inwestycyjnego.

Komponent doradczy skierowany jest w pierwszej kolejności do przedsiębiorców, którym oferowane są usługi konsultingowe, związane z poszukiwaniem nowych technologii, partnerów biznesowych, źródeł finansowania itp.

Projekt będzie również służył aktywnemu wspieraniu procesu komercjalizacji rozwiązań wywodzących się z radomskich instytucji naukowych. W ramach tego komponentu RCIT będzie także podejmował inicjatywy aktywizujące indywidualnych wynalazców i organizacje przedsiębiorców do podejmowania działań innowacyjnych, kooperacyjnych i klastrowych.

Pierwszy element komponentu inwestycyjnego polega na utworzeniu Inkubatora Technologii w Radomiu. Jego rolą będzie udzielanie wsparcia lokalowego i doradczego przedsiębiorcom zaangażowanym w innowacyjne przedsięwzięcia w początkowej fazie rozwoju, charakteryzujące się wysokim potencjałem rynkowym.

Kolejny etap komponentu inwestycyjnego to budowa i uruchomienie Parku Naukowo-Technologicznego w Radomiu. Park będzie stanowił wsparcie infrastrukturalne dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć na jego terenie swoją działalność wytwórczą i usługową, a jednocześnie korzystać z oferty doradczej.

 

Zarząd


Sebastian Murawski - Prezes Zarządu
Tomasz Szlązak - Członek Zarządu
Marek Zaczek - Członek Zarządu

infinitech


Centrum druku 3D

www.infinitech3d.pl
Misja firmy

„Naszą misją jest przyśpieszenie kolejnej rewolucji przemysłowej przez przybliżenie technologii druku 3D tak aby mogła dotrzeć do każdego na świecie.”

W dzisiejszych czasach technologia druku 3D jest na tyle rozwinięta, że poza prototypowaniem używa się tej technologii do produkcji w całej gamie materiałów od polimerów po metale.

Zadając sobie pytanie drukować czy produkować metodami „tradycyjnymi” należy dokonać analizy opłacalności technologii. Przygotowaliśmy kilka scenariuszy w których druk 3D jest niezastąpiony.

Szybkie Prototypowanie

Regeneracja powierzchni

Ulepszona funkcjonalność

Dywersyfikacja dostawców

Skrócone terminy realizacji

Obniżone koszty magazynowania

 

Kompleksowość usług firmy. W Infinitech chodzi o nieskończone możliwości.

Duże pola robocze maszyn : nawet 1500mm x 1500mm x 2100mm

Duża precyzja : drukujemy od 50 µm.

Szeroki zakres materiałów : Od polimerów po stopy metali włączając Tytan.

Szeroki zakres branż: Branże Samochodowa, Lotnicza, Medyczna, Obronna, Narzędziowa, Stoczniowa, Jubilerska i wiele innych.

 

Odwiedź naszą stronę : www.infinitech3d.pl

Napisz lub zadzwoń do naszego działu Marketingu i Spredaży:

Rafal Stasieńko                                                            Izabela Adamczyk

Tel: 533-330-180                                                         Tel: 533-580-280

e-mail:rafal.stasienko@infinitech3d.pl              e-mail: izabela.adamczyk@infinitech3d.pl

przetargi

W chwili obecnej przeprowadzamy:

ROZWIŃ

Przetarg pisemny nieograniczony

OGŁOSZENIE

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.
z siedzibą: ul. Tarnobrzeska 9, 26-613 Radom
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż:
- prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Radomiu przy ulicy Przemysłowej nr 9, w skład których wchodzą działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 27/5, 27/6, 27/8, 27/10, 27/15, 27/16, 27/17, o łącznej powierzchni 17.965 m², zabudowane stanowiącymi przedmiot odrębnej własności budynkami: budynkiem głównym wraz z przybudówkami, budynkiem stacji transformatorowej i budynkiem obróbki cieplnej oraz budowlami, dla których Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste numer RA1R/00112306/7 oraz numer RA1R/00116517/7;
- udziału wynoszącego 2/7 (dwie siódme) części w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 18, będącej drogą, położoną w Radomiu przy ulicy 1905 roku, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer RA1R/00108414/6, zabudowanej budowlą – drogą betonową,
- prawa własności następujących środków trwałych (ruchomości): cyfrowej centrali telefonicznej, transformatora TAOa, transformatora 1000, klimatyzatora SRK/S, klimatyzatora SRK/S, szafy serwerowej, dźwigu towarowo-osobowego w ilości 5 sztuk, budki parkingowej w ilości 2 sztuki oraz schodów dębowych.

Cena wywoławcza wynosi: 7.500.000 zł ( siedem milionów pięćset tysięcy złotych).
Do ceny wywoławczej zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce (na dzień wystawienia jest to stawka zw w stosunku do prawa użytkowania wieczystego, budynków i budowli).
Wadium w kwocie: 500.000 zł ( pięćset tysięcy złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest w szczególności:
1) złożenie pisemnej oferty zawierającej:
- imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
- oferowaną cenę za nabycie praw do nieruchomości, nie mniejszą od ceny wywoławczej.
2) załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu oraz stanem prawnym, technicznym nieruchomości, zgodzie na stosowanie Regulaminu i akceptacji stanu nieruchomości bez zastrzeżeń.
3) załączenie do oferty dokumentów potwierdzających prawo do reprezentowania uczestnika przetargu, (odpis KRS, pełnomocnictwo do reprezentacji, kopia dowodu osobistego), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku gdy oferentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
4) wpłacenie kwoty wadium na konto w Banku Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o/Radom 25 1240 5703 1111 0010 4916 5581 do dnia 27 kwietnia 2017 roku i dołączenie dowodu wpłacenia wadium do oferty. Za dzień wpłacenia wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy Spółki.

Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, na adres Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. ul. Tarnobrzeska 9, 26-613 Radom z dopiskiem „Oferta na nabycie nieruchomości Przemysłowa 9”, za pośrednictwem poczty lub osobiście, w terminie do dnia 27 kwietnia 2017 r do godziny 12:00 (decyduje data i godzina wpłynięcia oferty).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2017 r., a rozstrzygnięcie przetargu pisemnego nastąpi w siedzibie Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.
Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia Przetargu, odwołania bądź zmiany regulaminu Przetargu, a także zamknięcia Przetargu bez dokonania wyboru i podania przyczyny – w każdym czasie.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem Przetargu Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o. o., zamieszczonym na stronie internetowej http://www.rcit.pl
Przedmiot przetargu można obejrzeć w dni powszednie w godz. od 9.00 do 14.00 w okresie od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego termin składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin.

Informacje dodatkowe:
Nieruchomość jest zabudowana następującymi budynkami:
1. budynek główny: trzykondygnacyjny, konstrukcji ramowej, żelbetowej, o powierzchni użytkowej 24487 m². Do budynku dobudowanych zostało 5 jednokondygnacyjnych przybudówek konstrukcji mieszanej (żelbetowo – murowanej) :
- przybudówka nr 1 o powierzchni użytkowej 459,60 m² ,
- przybudówka nr 2 o powierzchni użytkowej 94,79 m² ,
- przybudówka nr 3 o powierzchni użytkowej 378,37 m²,
- przybudówka nr 4 o powierzchni użytkowej 299 m² ,
- przybudówka nr 5 o powierzchni użytkowej 101,40 m² ,
2. budynek stacji TRAFO: wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej 17,00 m² .
3. budynek obróbki cieplnej – hartownia: jednokondygnacyjny, konstrukcji mieszanej żelbetowo – murowanej o powierzchni użytkowej 871,37 m² .
4. stanowisko prób wytrzymałości : konstrukcja żelbetowa, w części wypełniona wodą, o kubaturze 350,00 m² .
5. zbiornik wieżowy : zbiornik żelbetowy o pojemności 100 m³ posadowiony na kolumnie żelbetowej o średnicy 2 m i wysokości 30 m.
Ponadto na oferowanej nieruchomości znajdują się następujące budowle: stanowisko prób wytrzymałościowych, zbiornik wieżowy, instalacja siłowa (działka nr 27/5), instalacja siłowa (działka nr 27/6), instalacja siłowa (działka nr 27/8), instalacja siłowa (działka nr 27/10), sieć rozdzielcza gazu (działka nr 27/5), sieć sprężonego powietrza (działka nr 27/5), sieć rozdzielcza gazu (działka nr 27/6), sieć sprężonego powietrza (działka nr 27/6), sieć rozdzielcza gazu (działka 27/8), sieć sprężonego powietrza ( działka nr 27/8), sieć rozdzielcza gazu (działka nr 27/10), sieć sprężonego powietrza (działka nr 27/10), instalacja siłowa (montaż zasilania kuźniarki), sieć elektroenergetyczna (zasilanie budynku hartowni), sieć elektroenergetyczna, droga (działka nr 27/5), droga (działka nr 27/6), droga (działka nr 27/8), droga (działka nr 27/10), kanał (działka nr 27/8), kanał (działka nr 27/10), ogrodzenie metalowe, ogrodzenie brama automatyczna, fundamenty strzelnicy.
Działki mają urządzony parking i dwa wjazdy betonowe.
Działka nr 18 ma kształt wielokąta, jest niezabudowana, nieogrodzona. Stanowi drogę o nawierzchni betonowej, zapewniającej dostęp do drogi publicznej asfaltowej.
Sprzedaż nieruchomości wymaga posiadania zgód korporacyjnych.

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela:
Karol Sońta tel. 605485262 e-mail: karol.sonta@rcit.pl
lub
Radosław Sochaj tel. 537315015 e-mail: r.sochaj@rcit.pl

Załączniki:
- ogłoszenie sprzedaż
- regulamin przetargu pisemnego

Inkubator Przedsiębiorczości

Celem nadrzędnym Inkubatora Technologii jest wspomaganie rozwoju lokalnych firm rozpoczynających działalność, w tym akademickich firm odpryskowych, oraz optymalizacja warunków transferu i komercjalizacji technologii w regionie.

Inkubator Technologii będzie nowoczesnym i wielofunkcyjnym miejscem biznesowego rozwoju innowacyjnych pomysłów. Stworzy on przyjazne warunki dla rozwoju młodych innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym akademickich firm „odpryskowych”. Inkubator zapewni swoim lokatorom wsparcie organizacyjne oraz udostępni atrakcyjne cenowo usługi doradcze, finansowe i prawne.

ROZWIŃ

BONY NA DORADZTWO w zasięgu PRZEDSIĘBIORCÓW, skorzystaj i rozwiń swój biznes!

BONY NA DORADZTWO w zasięgu PRZEDSIĘBIORCÓW,
skorzystaj i rozwiń swój biznes!

www.funduszedlamazowsza.eu

Rozwój działalności to szansa na sukces biznesowy, ale też ryzyko poniesienia porażki. Jak zminimalizować to ryzyko? Sięgając po wiedzę i doświadczenie ekspertów zewnętrznych. I w tym pomocne są fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Już od 31 marca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o bony na doradztwo o wartości nawet 110 tys. zł. W puli jest 21,6 mln zł.

Dla kogo, na co i ile?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o bon na zakup usługi doradczej o charakterze prorozwojowym. Jakiej na przykład? Dotyczącej opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowania biznesu, transferu technologii, ale też organizacji i zarządzania firmą. Będą możliwe również prace mające na celu wprowadzenie nowego produktu, usługi lub rozwiązania procesowego, czyli np. usługi diagnostyczne, certyfikacyjne, czy testowanie rozwiązań.

Unijne dofinansowanie wyniesie do 80 procent. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 10 tys. do nawet 110 tys. zł.

– Preferowane będą projekty zakładające większe niż wymagane minimum 20 procent zaangażowanie finansowe firmy. Szanse na uzyskanie dofinansowania będą większe w przypadku usług związanych z wprowadzeniem innowacji na rynek, jak i zupełnie nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Promujemy też działalność zgodną z obszarami inteligentnej specjalizacji Mazowsza, czyli nowoczesnymi usługami dla biznesu, inteligentnymi systemami zarządzania, wysoką jakością życia i bezpieczną żywnością – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

O czym trzeba pamiętać?
Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza że przedsiębiorcy mogą na bieżąco składać wnioski o dofinansowanie. Na realizację projektu będzie pół roku od momentu rozstrzygnięcia każdej trwającej około miesiąca rundy. Już na etapie aplikowania należy wybrać instytucję otoczenia biznesu, która zrealizuje dla nas potrzebne prace. Wśród potencjalnych wykonawców usług są m.in. centra transferu technologii, parki przemysłowe i naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości. Usługi mogą być realizowane przez instytucje, które uzyskały akredytację mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu lub Ministerstwa Rozwoju, a także nieakredytowane o ile spełniają wymogi konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie w ramach działania 3.1. Poprawa Rozwoju MŚP na Mazowszu dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu Nabór prowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Park Naukowo Technologiczny

W ramach działań inwestycyjnych RCIT przystępuje do projektu utworzenia Parku Naukowo-Technologicznego w Radomiu. Podstawą tego projektu jest silne partnerstwo przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, przedsiębiorców, przedstawicieli nauki i instytucji otoczenia biznesu.

Park Naukowo-Technologiczny ma na celu stworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, zachęcających przedsiębiorców do wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przyjaznym środowisku, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia ich konkurencyjności i powstania nowych miejsc pracy.

Realizacja projektu przyczyni się również do rewitalizacji i zagospodarowania na cele Parku obiektów poprzemysłowych zlokalizowanych w Radomiu, jak też do wykorzystania lokalnego potencjału naukowo-badawczego dla rozwoju przedsiębiorstw. Wykorzystana do tego celu będzie obecna infrastruktura i obiekty Fabryki Broni Łucznik Sp. z o. o.

Park będzie stanowił wsparcie infrastrukturalne dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć na jego terenie swoją działalność wytwórczą i usługową, a jednocześnie korzystać z szerokiej oferty doradczej i promocyjnej.

Partnerzy

Projekt RCIT opiera się na partnerstwie podmiotów zainteresowanych sukcesem przedsięwzięcia, a w jego realizację angażuje się wielu interesariuszy.

Naszymi kluczowymi partnerami są:

ROZWIŃ

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

www.arp.pl

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa.

Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa.

Dziś ARP S.A. jest dynamiczną spółką, której strategia oraz zakres działań opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacje, restrukturyzacja, inwestycje.

ROZWIŃ

Fundacja Centrum Innowacji FIRE

www.innowacje.org.pl

Fundacja Centrum Innowacji FIRE została ustanowiona przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w 1995 roku. Od 2002 r., z inicjatywy Ministra Gospodarki, Fundacja działa jako Centrum Innowacji. Celem Centrum jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie skali i efektywności procesu transferu nowoczesnych technologii, upowszechnianie postaw pro- przedsiębiorczych oraz w szczególności pomoc w tworzeniu i rozwoju nowych, innowacyjnych firm działających w obszarze zaawansowanych technologii.

Na przestrzeni ponad 10 lat Fundacja Centrum Innowacji FIRE wypracowała sprawny mechanizm oceny i wspierania projektów innowacyjnych, szczególnie na początku ich ścieżki rozwoju. Zespół Fundacji posiada imponujące doświadczenie, oparte na wielu zrealizowanych projektach dla firm oraz instytutów naukowych z całego kraju, związanych z transferem technologii, ochroną własności intelektualnej, poszukiwaniem partnerów biznesowych, umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej itp.

ROZWIŃ

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

www.itee.radom.pl

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (ITeE-PIB) w Radomiu jest nowoczesną jednostką badawczo-rozwojową o ugruntowanej pozycji w krajowym środowisku naukowym cieszącą się również uznaniem na arenie międzynarodowej.

Realizowane w ITeE-PIB prace badawcze mają charakter badań podstawowych i stosowanych, prac aplikacyjnych, działalności eksperckiej i doświadczalno-produkcyjnej. Prowadzone są one w 11 obszarach tematycznych obejmujących badania systemów, innowacyjność i transfer wiedzy, inżynierię powierzchni, kształcenie i doskonalenie zawodowe, mechatronikę, produkcję prototypową i doświadczalną, systemy sterowania, technologie informatyczne, technologie środowiskowe, technologie włókiennicze i tribologię.

Rezultatami statutowej działalności naukowej Instytutu są innowacyjne technologie, nowatorskie urządzenia, systemy, mechanizmy, procesy i oryginalne metodyki, które są wdrażane u krajowych i zagranicznych przedstawicieli przemysłu, w instytutach naukowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, uczelniach technicznych, a także jednostkach administracji centralnej i służb publicznych. Wdrożenia przemysłowe ITeE-PIB dotyczą wielu gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu maszynowego, hutniczego, samochodowego, włókienniczego, chemicznego i budowlanego.

ROZWIŃ

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

http://www.uniwersytetradom.pl/

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (dawna Politechnika Radomska) kształci specjalistów w różnych dziedzinach naukowych: technicznej, ekonomicznej, pedagogicznej i artystycznej. Działalność Uniwersytetu jest ściśle powiązana z potrzebami regionu i ukierunkowana na szkolenie kadr dla lokalnej gospodarki. Uczelnia rozwija także szeroką współpracę naukowo-badawczą w zakresie rozwoju lokalnego przemysłu.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny kształci obecnie blisko 8.500 studentów. Proces dydaktyczny w Uczelni przebiega w dwóch formach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na 27 kierunkach studiów.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny prowadzi około 200 prac badawczych, z czego kilkadziesiąt własnych projektów badawczych. Realizuje badania naukowe w zakresie prac zleconych, projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zadań badawczych finansowanych w ramach działalności statutowej i badań własnych.

ROZWIŃ

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

www.mazovia.pl

Samorząd województwa mazowieckiego aktywnie działa na rzecz pobudzania aktywności gospodarczej oraz podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa. Do zadań samorządu województwa należą również sprawy dotyczące rozwoju regionalnego i absorpcji funduszy europejskich.

Mazowiecki Urząd Marszałkowski zaangażowany jest w realizację programów współfinansowanych z funduszy UE w ramach obecnej perspektywy. Głównym instrumentem realizacji polityki rozwoju regionu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Cel generalny, jakim jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa, realizowany jest poprzez następujące cele szczegółowe:
• rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy;
• poprawa i uzupełnianie istniejącej infrastruktury technicznej;
• aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie;
• poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

Na prawach wydziału działa delegatura Urzędu w Radomiu. Obejmuje ona swoim zasięgiem terytorialnym powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom – miasto, radomski, szydłowiecki i zwoleński.

ROZWIŃ

Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl

Władze Miasta Radomia poprzez swoje działania inwestycyjne dążą do stworzenia w Radomiu spójnego systemu infrastruktury miejskiej, z korzyścią zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów. Wielką wagę przywiązuje się do modernizacji miejskich ulic, poprawy drożności komunikacyjnej miasta, ochrony środowiska itp.

W okresie programowania 2007-2013 Miasto Radom pozyskało dofinansowanie na realizację szeregu kluczowych dla miasta projektów inwestycyjnych w ramach programów operacyjnych, m.in. lotnisko regionalne, obwodnice Radomia i remonty ulic, modernizacja trasy kolejowej nr 8, rewitalizacja śródmieścia itp.

W Urzędzie Miejskim działa Biuro Obsługi Inwestora. Zajmuje się m.in. kompleksową obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych zainteresowanych podjęciem działalności w Radomiu, tworzeniem ofert inwestycyjnych Radomia, prowadzeniem działań promujących lokalnych przedsiębiorców, współpracą z organizacjami otoczenia biznesu, realizacją projektów strukturalnych itp.

Praca

W chwili obecnej poszukujemy osoby na stanowisko:

ROZWIŃ

Kierownik ds. sprzedaży i marketingu

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.
poszukuje pracownika na stanowisko

Kierownik ds. sprzedaży i marketingu

miejsce pracy: RADOM

Główne zadania na stanowisku:
• Nadzór, zarządzanie i organizacja pracy podległego zespołu, tworzenie i wdrażanie zasad
• Przygotowywanie planów sprzedaży, monitorowanie działań i wyników podległego zespołu
• Tworzenie długofalowej strategii sprzedażowej;
• Realizacja celów sprzedażowych poprzez rozwój współpracy z potencjalnymi klientami polskimi i zagranicznymi, doradztwo i wsparcie techniczne w zakresie wydruków 3D,
• Odpowiedzialność za osiągane wyniki, realizacja założeń jakościowych i ilościowych
• Przeprowadzanie okresowej oceny pracy i wyników, określanie zakresu obowiązków oraz rozwoju kompetencji podwładnych
• Spotkania z klientami w celu poznania ich potrzeb, planowanie i odbywanie wizyt handlowych u potencjalnych klientów (cała Polska), możliwe wyjazdy zagraniczne
• Przygotowywanie ofert i prowadzenie negocjacji handlowych
• Prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych mających na celu pozyskiwanie nowych klientów poprzez kontakty z mediami i portalami społecznościowymi, tworzenie kampanii reklamowych, planowanie, koordynacja i konsultowanie budżetu sprzedażowego
• Prezentowanie firmy na targach branżowych
• Raportowanie do Zarządu Spółki

Czego oczekujemy od kandydata:
• Wykształcenia wyższego technicznego lub ekonomicznego
• Doświadczenia w zarządzaniu zespołem min. 3 lata (warunek konieczny),
• Umiejętności organizacji pracy swojej i podległych pracowników
• Nastawienia na osiąganie założonych celów
• Wieloletniego (minimum 5 letniego) doświadczenia w sprzedaży (preferowana branża techniczna, najlepiej metalowa (obróbka skrawaniem, druk 3D)
• Znajomości branży druku 3D (technologii addytywnej), materiałoznawstwa, obróbki skrawaniem, automatyki, technologii produkcji
• Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (inne języki mile widziane)
• Prawo jazdy kat. B
• Pozytywnego nastawienia do pracy i współpracy w zespole, komunikatywności, samodzielności, profesjonalizmu w działaniu
• Zdolności interpersonalne oraz przywódcze
• Gotowości do wyjazdów służbowych

Co oferujemy naszym pracownikom:
• Stabilne zatrudnienie (po okresie próbnym) na podstawie umowy o pracę (atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz możliwość systemu premiowego uzależniona od wyników pracy)
• Pełną wyzwań pracę w dynamicznej spółce Skarbu Państwa
• Pracę w nowoczesnym i rozwijającym się środowisku pracy
• Dużą samodzielność na stanowisku pracy
• Narzędzia niezbędne do realizacji celów sprzedażowych (telefon służbowy, laptop)
• Miejsce pracy: Radom
• Teren działania: cały kraj oraz rynki zagraniczne

CV i list motywacyjny należy przesyłać na adres biuro@rcit.pl do 31 marca br.
Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. prowadzi działalność produkcyjną polegającą na druku 3D. Informacje o spółce i jej działalności: www.rcit.pl; www.infinitech3d.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez z siedzibą Radomskie Centrum Innowacji
i Technologii Sp. z o.o. w Radomiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Radomskie Centrum Innowacji
i Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.ROZWIŃ

Handlowiec

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.
pracownika na stanowisko
Handlowiec (sprzedawca)
miejsce pracy: RADOM

Główne zadania na stanowisku:
• Realizacja celów sprzedażowych poprzez rozwój współpracy z potencjalnymi klientami polskimi i zagranicznymi, doradztwo i wsparcie techniczne w zakresie wydruków 3D,
• Spotkania z klientami w celu poznania ich potrzeb, planowanie i odbywanie wizyt handlowych u potencjalnych klientów (cała Polska), możliwe wyjazdy zagraniczne
• Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z klientami i partnerami handlowymi, pozyskiwanie nowych klientów
• Przygotowywanie ofert i prowadzenie negocjacji handlowych
• Doradztwo techniczne w zakresie sprzedawanych produktów i usług;
• Odpowiedzialność za tworzenie strategii marketingowo-cenowej dla produktów
• Profesjonalne doradztwo techniczne, wyjaśnianie zagadnień technicznych
• Prezentowanie firmy na targach branżowych
• Systematyczne raportowanie swojej pracy
Czego oczekujemy od kandydatów?
• Preferowane wykształcenie wyższe techniczne
• Wieloletniego (minimum 5 letniego) doświadczenia w sprzedaży (preferowana branża techniczna, najlepiej metalowa (obróbka skrawaniem, druk 3D)
• Doświadczenia w handlu technicznym min. 5 lat;
• Umiejętności prowadzenia rozmów i prezentacji handlowych;
• Umiejętności samodzielnego szkolenia w zakresie nowych technologii
• Bardzo dobrej znajomość języka angielskiego (inne języki mile widziane)
• Prawo jazdy kat. B
• Komunikatywności, samodzielności, dyspozycyjności, uprzejmości, profesjonalizmu w działaniu
• Gotowości do wyjazdów służbowych
Znajomość branży druku 3D (technologii addytywnej), materiałoznawstwa, obróbki skrawaniem, automatyki, technologii produkcji będzie dodatkowym atutem.
Mile widziane doświadczenie i wiedza z zakresu marketingu.

Co oferujemy naszym pracownikom
• Stabilne zatrudnienie (po okresie próbnym) na podstawie umowy o pracę (atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz możliwość systemu premiowego uzależniona od wyników pracy)
• Pełną wyzwań pracę w dynamicznej spółce Skarbu Państwa
• Pracę w nowoczesnym i rozwijającym się środowisku pracy
• Dużą samodzielność na stanowisku pracy
• Narzędzia niezbędne do realizacji celów sprzedażowych (samochód służbowy, telefon, laptop)
• Możliwość awansu wraz z rozwojem spółki
• Miejsce pracy: Radom
• Teren działania: cały kraj oraz rynki zagraniczne

CV i list motywacyjny należy przesyłać na adres biuro@rcit.pl
Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. prowadzi działalność produkcyjną polegającą na druku 3D. Informacje o spółce i jej działalności: www.rcit.pl; www.infinitech3d.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez z siedzibą Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. w Radomiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.ROZWIŃ

Specjalista CAD

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.
Specjalista CAD
miejsce pracy: RADOM

Zadania:
• Tworzenie nowych i naprawa/przeróbki otrzymanych modeli 3D
• Wykonywanie dokumentacji technologicznej 2D
• Tworzenie ofert i odpowiedzi na zapytania klientów w zakresie druku 3D i skanowania 3D
• Obsługa skanera 3D, wykonywanie skanów 3D i zadań inżynierii odwrotnej

Wymagania:
• Praktyczna znajomość oprogramowania Solid Works, Microsoft Office
• Znajomość projektowania bryłowego i powierzchniowego 3D
• Znajomość rysunku technicznego,
• Znajomość zasad konstrukcji i technologii wytwarzania,
• Mile widziane doświadczenie w dziale projektowym w zakładzie produkcyjnym,
• Chęć do uczenia się, zdobywania nowych kwalifikacji
• Umiejętność pracy w zespole,
• Samodzielność w zakresie organizacji pracy,
• Mile widziana znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodna konwersację.

Oferujemy:
• Dostęp do najnowocześniejszych technologii – druk 3D, skanowanie 3D
• Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji oraz wsparcie merytoryczne,
• Szkolenia w zakresie obsługi skanera 3D i technologii skanowania 3D
• Pracę w rozwijającej się firmie
• Pracę na pełny etat w oparciu o umowę o pracę
• Wynagrodzenie odpowiadające wiedzy i doświadczeniu

CV i list motywacyjny należy przesyłać na adres biuro@rcit.pl
Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. prowadzi działalność produkcyjną polegającą na druku 3D. Informacje o spółce i jej działalności: www.rcit.pl; www.infinitech3d.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez z siedzibą Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.
w Radomiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.ROZWIŃ

Operator maszyn CNC

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.
Operator maszyn CNC
miejsce pracy: RADOM

Zadania:
• Ustawianie i obsługa maszyn CNC (frezarki 3- i 5-osiowe, tokarki, centra tokarsko-frezerskie)
• Uzbrajanie, wymiana narzędzi obróbczych i dobór parametrów
• Programowanie maszyn w oparciu o dokumentacje techniczną
• Konserwacja oraz utrzymywanie maszyn w dobrym stanie
• Kontrola i nadzór nad wykonywaniem detali zgodnie z dostarczoną dokumentacją
• Praca w oparciu o zasady BHP i procedury wewnętrzne
• Rzetelne wykonywanie powierzonych zadań
Wymagania:
• Doświadczenie w pracy z maszynami CNC(frezarki, tokarki) na samodzielnym stanowisku – minimum 2 lata
• Znajomość metod obróbki skrawaniem metali i tworzyw sztucznych
• Znajomość rysunku technicznego
• Umiejętność posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi
• Znajomość układów sterowania Sinumerik i Fanuc
• Zdolności manualne
• Zachowanie wysokiej jakości wytwarzanych produktów w oparciu o obowiązujące standardy
• Systematyczność i dokładność w wykonywaniu powierzonej pracy
Oferujemy:
• Pracę w rozwijającej się firmie
• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
• Pracę na pełny etat w oparciu o umowę o pracę
• Wynagrodzenie odpowiadające wiedzy i doświadczeniu


CV i list motywacyjny należy przesyłać na adres biuro@rcit.pl

Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez z siedzibą Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. w Radomiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.ROZWIŃ

Operator tokarek CNC

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.
Operator tokarek CNC
miejsce pracy: RADOM

Zadania:
• Obsługa tokarek CNC
• Przestrzeganie procedur jakościowych
• Monitorowanie stanu technicznego maszyn
• Praca z dokumentacją produkcyjną
• Wstępna kontrola jakości wykonywanych elementów
• Realizacja planu produkcyjnego
• Dobór narzędzi
• Prace ślusarskie

Wymagania:
• Wykształcenie średnie techniczne luz zawodowe (mile widziane w kierunku mechanika, obróbka skrawaniem)
• Doświadczenie w pracy w firmie produkcyjnej
• Doświadczenie w obsłudze maszyn sterowanych numerycznie (mile widziane doświadczenie w obsłudze tokarek firmy DMG ze sterownikiem Sinumeric)
• Umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi (suwmiarka, mikromierz)
• Umiejętność czytania rysunku technicznego
• Gotowość do pracy zmianowej
• Dobra organizacja pracy

Oferujemy:
• Pracę w rozwijającej się firmie
• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
• Pracę na pełny etat w oparciu o umowę o pracę
• Wynagrodzenie odpowiadające wiedzy i doświadczeniu

CV i list motywacyjny należy przesyłać na adres biuro@rcit.pl
Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. prowadzi działalność produkcyjną polegającą na druku 3D. Informacje o spółce i jej działalności: www.rcit.pl; www.infinitech3d.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez z siedzibą Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. w Radomiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 9. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Kontakt

ul. Tarnobrzeska 9,   26-613 Radom                                                        telefon: +48 3855027                                                                e-mail: biuro@rcit.pl


      Jak dojechać:     współrzędne  GPS    21.2028000°E  , 51.4175000°N     (Kliknij i zobacz na mapie)


wykonanie:: DeCoy