O nas


Przedsięwzięcie pod nazwą Radomskie Centrum Innowacji i Technologii (RCIT) jest odpowiedzią na potrzebę ożywienia radomskiej gospodarki poprzez wzrost jej konkurencyjności w wyniku zwiększonego dostępu przedsiębiorców do innowacyjnych technologii. Projekt powstał z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.), a jego realizacja wiąże się z działaniami na rzecz zwiększenia efektywności transferu technologii i przepływu wiedzy pomiędzy instytucjami naukowymi a biznesem w Radomiu i regionie.

Przedsięwzięcie RCIT jest projektem integrującym działania instytucji reprezentujących władze samorządowe, środowisko naukowe, przedsiębiorców oraz instytucji społecznych zaangażowanych w rozwój przedsiębiorczości. Działania RCIT opierają się na partnerstwie podmiotów zainteresowanych sukcesem przedsięwzięcia, a w realizację projektu angażuje się wielu partnerów lokalnych z Radomia.

RCIT jest przedsięwzięciem wieloletnim, którego oddziaływanie powinno przynieść pozytywne skutki dla sytuacji gospodarczej i społecznej regionu Radomia. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorców, oprócz wzrostu ich zasobności, przyczyni się do zachowania dotychczasowych i tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy w regionie.

Projekt RCIT składa się z dwóch komponentów: doradczego i inwestycyjnego.

Komponent doradczy skierowany jest w pierwszej kolejności do przedsiębiorców, którym oferowane są usługi konsultingowe, związane z poszukiwaniem nowych technologii, partnerów biznesowych, źródeł finansowania itp.

Projekt będzie również służył aktywnemu wspieraniu procesu komercjalizacji rozwiązań wywodzących się z radomskich instytucji naukowych. W ramach tego komponentu RCIT będzie także podejmował inicjatywy aktywizujące indywidualnych wynalazców i organizacje przedsiębiorców do podejmowania działań innowacyjnych, kooperacyjnych i klastrowych.

Pierwszy element komponentu inwestycyjnego polega na utworzeniu Inkubatora Technologii w Radomiu. Jego rolą będzie udzielanie wsparcia lokalowego i doradczego przedsiębiorcom zaangażowanym w innowacyjne przedsięwzięcia w początkowej fazie rozwoju, charakteryzujące się wysokim potencjałem rynkowym.

Kolejny etap komponentu inwestycyjnego to budowa i uruchomienie Parku Naukowo-Technologicznego w Radomiu. Park będzie stanowił wsparcie infrastrukturalne dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć na jego terenie swoją działalność wytwórczą i usługową, a jednocześnie korzystać z oferty doradczej.

 

Zarząd


Sebastian Murawski - Prezes Zarządu
Tomasz Szlązak - Członek Zarządu

infinitech


Centrum druku 3D

www.infinitech3d.pl
Misja firmy

„Naszą misją jest przyśpieszenie kolejnej rewolucji przemysłowej przez przybliżenie technologii druku 3D tak aby mogła dotrzeć do każdego na świecie.”

W dzisiejszych czasach technologia druku 3D jest na tyle rozwinięta, że poza prototypowaniem używa się tej technologii do produkcji w całej gamie materiałów od polimerów po metale.

Zadając sobie pytanie drukować czy produkować metodami „tradycyjnymi” należy dokonać analizy opłacalności technologii. Przygotowaliśmy kilka scenariuszy w których druk 3D jest niezastąpiony.

Szybkie Prototypowanie

Regeneracja powierzchni

Ulepszona funkcjonalność

Dywersyfikacja dostawców

Skrócone terminy realizacji

Obniżone koszty magazynowania

 

Kompleksowość usług firmy. W Infinitech chodzi o nieskończone możliwości.

Duże pola robocze maszyn : nawet 1500mm x 1500mm x 2100mm

Duża precyzja : drukujemy od 50 µm.

Szeroki zakres materiałów : Od polimerów po stopy metali włączając Tytan.

Szeroki zakres branż: Branże Samochodowa, Lotnicza, Medyczna, Obronna, Narzędziowa, Stoczniowa, Jubilerska i wiele innych.

 

Odwiedź naszą stronę : www.infinitech3d.pl

Napisz lub zadzwoń do naszego działu Marketingu i Spredaży:

Rafal Stasieńko                                                            Izabela Adamczyk

Tel: 533-330-180                                                         Tel: 533-580-280

e-mail:rafal.stasienko@infinitech3d.pl              e-mail: izabela.adamczyk@infinitech3d.pl

Inkubator Przedsiębiorczości

Celem nadrzędnym Inkubatora Technologii jest wspomaganie rozwoju lokalnych firm rozpoczynających działalność, w tym akademickich firm odpryskowych, oraz optymalizacja warunków transferu i komercjalizacji technologii w regionie.

Inkubator Technologii będzie nowoczesnym i wielofunkcyjnym miejscem biznesowego rozwoju innowacyjnych pomysłów. Stworzy on przyjazne warunki dla rozwoju młodych innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym akademickich firm „odpryskowych”. Inkubator zapewni swoim lokatorom wsparcie organizacyjne oraz udostępni atrakcyjne cenowo usługi doradcze, finansowe i prawne.

Park Naukowo Technologiczny

W ramach działań inwestycyjnych RCIT przystępuje do projektu utworzenia Parku Naukowo-Technologicznego w Radomiu. Podstawą tego projektu jest silne partnerstwo przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, przedsiębiorców, przedstawicieli nauki i instytucji otoczenia biznesu.

Park Naukowo-Technologiczny ma na celu stworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, zachęcających przedsiębiorców do wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przyjaznym środowisku, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia ich konkurencyjności i powstania nowych miejsc pracy.

Realizacja projektu przyczyni się również do rewitalizacji i zagospodarowania na cele Parku obiektów poprzemysłowych zlokalizowanych w Radomiu, jak też do wykorzystania lokalnego potencjału naukowo-badawczego dla rozwoju przedsiębiorstw. Wykorzystana do tego celu będzie obecna infrastruktura i obiekty Fabryki Broni Łucznik Sp. z o. o.

Park będzie stanowił wsparcie infrastrukturalne dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć na jego terenie swoją działalność wytwórczą i usługową, a jednocześnie korzystać z szerokiej oferty doradczej i promocyjnej.

Partnerzy

Projekt RCIT opiera się na partnerstwie podmiotów zainteresowanych sukcesem przedsięwzięcia, a w jego realizację angażuje się wielu interesariuszy.

Naszymi kluczowymi partnerami są:

ROZWIŃ

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

www.arp.pl

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa.

Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa.

Dziś ARP S.A. jest dynamiczną spółką, której strategia oraz zakres działań opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacje, restrukturyzacja, inwestycje.

ROZWIŃ

Fundacja Centrum Innowacji FIRE

www.innowacje.org.pl

Fundacja Centrum Innowacji FIRE została ustanowiona przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w 1995 roku. Od 2002 r., z inicjatywy Ministra Gospodarki, Fundacja działa jako Centrum Innowacji. Celem Centrum jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie skali i efektywności procesu transferu nowoczesnych technologii, upowszechnianie postaw pro- przedsiębiorczych oraz w szczególności pomoc w tworzeniu i rozwoju nowych, innowacyjnych firm działających w obszarze zaawansowanych technologii.

Na przestrzeni ponad 10 lat Fundacja Centrum Innowacji FIRE wypracowała sprawny mechanizm oceny i wspierania projektów innowacyjnych, szczególnie na początku ich ścieżki rozwoju. Zespół Fundacji posiada imponujące doświadczenie, oparte na wielu zrealizowanych projektach dla firm oraz instytutów naukowych z całego kraju, związanych z transferem technologii, ochroną własności intelektualnej, poszukiwaniem partnerów biznesowych, umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej itp.

ROZWIŃ

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

www.itee.radom.pl

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (ITeE-PIB) w Radomiu jest nowoczesną jednostką badawczo-rozwojową o ugruntowanej pozycji w krajowym środowisku naukowym cieszącą się również uznaniem na arenie międzynarodowej.

Realizowane w ITeE-PIB prace badawcze mają charakter badań podstawowych i stosowanych, prac aplikacyjnych, działalności eksperckiej i doświadczalno-produkcyjnej. Prowadzone są one w 11 obszarach tematycznych obejmujących badania systemów, innowacyjność i transfer wiedzy, inżynierię powierzchni, kształcenie i doskonalenie zawodowe, mechatronikę, produkcję prototypową i doświadczalną, systemy sterowania, technologie informatyczne, technologie środowiskowe, technologie włókiennicze i tribologię.

Rezultatami statutowej działalności naukowej Instytutu są innowacyjne technologie, nowatorskie urządzenia, systemy, mechanizmy, procesy i oryginalne metodyki, które są wdrażane u krajowych i zagranicznych przedstawicieli przemysłu, w instytutach naukowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, uczelniach technicznych, a także jednostkach administracji centralnej i służb publicznych. Wdrożenia przemysłowe ITeE-PIB dotyczą wielu gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu maszynowego, hutniczego, samochodowego, włókienniczego, chemicznego i budowlanego.

ROZWIŃ

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

http://www.uniwersytetradom.pl/

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (dawna Politechnika Radomska) kształci specjalistów w różnych dziedzinach naukowych: technicznej, ekonomicznej, pedagogicznej i artystycznej. Działalność Uniwersytetu jest ściśle powiązana z potrzebami regionu i ukierunkowana na szkolenie kadr dla lokalnej gospodarki. Uczelnia rozwija także szeroką współpracę naukowo-badawczą w zakresie rozwoju lokalnego przemysłu.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny kształci obecnie blisko 8.500 studentów. Proces dydaktyczny w Uczelni przebiega w dwóch formach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na 27 kierunkach studiów.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny prowadzi około 200 prac badawczych, z czego kilkadziesiąt własnych projektów badawczych. Realizuje badania naukowe w zakresie prac zleconych, projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zadań badawczych finansowanych w ramach działalności statutowej i badań własnych.

ROZWIŃ

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

www.mazovia.pl

Samorząd województwa mazowieckiego aktywnie działa na rzecz pobudzania aktywności gospodarczej oraz podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa. Do zadań samorządu województwa należą również sprawy dotyczące rozwoju regionalnego i absorpcji funduszy europejskich.

Mazowiecki Urząd Marszałkowski zaangażowany jest w realizację programów współfinansowanych z funduszy UE w ramach obecnej perspektywy. Głównym instrumentem realizacji polityki rozwoju regionu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Cel generalny, jakim jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa, realizowany jest poprzez następujące cele szczegółowe:
• rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy;
• poprawa i uzupełnianie istniejącej infrastruktury technicznej;
• aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie;
• poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

Na prawach wydziału działa delegatura Urzędu w Radomiu. Obejmuje ona swoim zasięgiem terytorialnym powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom – miasto, radomski, szydłowiecki i zwoleński.

ROZWIŃ

Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl

Władze Miasta Radomia poprzez swoje działania inwestycyjne dążą do stworzenia w Radomiu spójnego systemu infrastruktury miejskiej, z korzyścią zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów. Wielką wagę przywiązuje się do modernizacji miejskich ulic, poprawy drożności komunikacyjnej miasta, ochrony środowiska itp.

W okresie programowania 2007-2013 Miasto Radom pozyskało dofinansowanie na realizację szeregu kluczowych dla miasta projektów inwestycyjnych w ramach programów operacyjnych, m.in. lotnisko regionalne, obwodnice Radomia i remonty ulic, modernizacja trasy kolejowej nr 8, rewitalizacja śródmieścia itp.

W Urzędzie Miejskim działa Biuro Obsługi Inwestora. Zajmuje się m.in. kompleksową obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych zainteresowanych podjęciem działalności w Radomiu, tworzeniem ofert inwestycyjnych Radomia, prowadzeniem działań promujących lokalnych przedsiębiorców, współpracą z organizacjami otoczenia biznesu, realizacją projektów strukturalnych itp.

PracaROZWIŃ

Nabór na stanowisko: Członek Zarządu ds. produkcji Spółki RCIiT

O G Ł O S Z E N I E
o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko
Członka Zarządu ds. produkcji Spółki Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu

na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2016 r., poz. 981 ze zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r. nr 55, poz. 476 z późn. zm.)

Rada Nadzorcza spółki Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o. o. (dalej: Spółka) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. produkcji Spółki Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.

1. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
1) posiadać ukończone studia wyższe techniczne,
2) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach produkcyjnych (preferowane procesy obróbki metali),
3) posiadać doskonałą znajomość organizacji i optymalizacji procesów produkcyjnych, planowania pracy dużych zespołów produkcyjnych,
4) posiadać umiejętność analitycznego myślenia, zarządzania personelem w produkcji w tym doświadczenie w planowaniu produkcji, zarządzania KPI-ami, zarządzaniem obszarem utrzymania ruchu i jakości,
5) posiadać znajomość i doświadczenie w nadzorowaniu i optymalizacji procesów z wykorzystaniem nowoczesnych metod i trendów w zakresie zarządzania procesami produkcji i jakością (Lean Manufacturing, Six Sigma, 5S, TPM, Kaizen),
6) korzystać w pełni z praw publicznych,
7) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
8) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
9) wykazać się znajomością co najmniej jednego języka obcego na poziomie średniozaawansowanym bądź wyższym (preferowany jęz. angielski),
10) dodatkowym atutem będzie posiadane doświadczenie zawodowe zdobyte w spółkach działających w branży 3D.
2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) życiorys (CV), adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem,
2) list motywacyjny,
3) oświadczenia o:
- ukończeniu wyższych studiów,
- co najmniej pięcioletnim stażu pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach produkcyjnych,
- korzystaniu z pełni praw publicznych,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
- braku toczących się postępowań karnych przeciwko kandydatowi,
- niekaralności kandydata.
4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego o treści: „Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o. o. moich danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”,
5) inne dokumenty wg uznania kandydata stwierdzające kwalifikacje lub umiejętności.
3. Do zgłoszenia należy dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, o których mowa powyżej. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).
4. Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub poczty kurierskiej, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa (budynek Centrum Bankowo-Finansowego, klatka C, IV piętro – Recepcja), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 w zamkniętych kopertach zawierających adnotację: „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.”. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszeń kandydatów, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.
5. W przypadku dokonania zgłoszenia po upływnie terminu wskazanego w pkt 4 powyżej, koperta zawierająca zgłoszenie nie zostanie przyjęta. W przypadku jednak przyjęcia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. koperty zawierającej zgłoszenie po upływie terminu wskazanego w pkt 4 powyżej, zgłoszenie nie będzie podlegać dalszemu rozpatrzeniu, jako nie spełniające wymogów formalnych.
6. Z zastrzeżeniem treści pkt 5 powyżej, zgłoszenia złożone po upływnie terminu wskazanego w pkt 4 powyżej, lub nie spełniające wymogów wskazanych w pkt 1,2 i 3, nie podlegają rozpatrzeniu.
7. Otwarcie zgłoszeń powinno nastąpić w terminie do 3 dni roboczych od upływu terminu wskazanego w pkt 4 powyżej.
8. Kandydaci dopuszczeni do dalszego udziału w postępowaniu, tj. spełniający wymogi formalne, otrzymają zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne za pomocą usługi kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia.
9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu zostaną przeprowadzone w terminie do 14 dni od upływu terminu wskazanego w pkt 4 powyżej. Zastrzega się prawo zmiany ww. terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną – za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.
10. Od publikacji ogłoszenia do dnia składania zgłoszeń zgodnie z pkt 4 powyżej, w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, zainteresowani udziałem w postępowaniu mogą zapoznać się z następującymi dokumentami: Akt Założycielski Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, Regulamin organizacyjny Spółki.
11. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny na stanowisko Członka Zarządu ds. produkcyjnych obejmuje w szczególności:
a) Wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b) Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych
d) Znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
e) Znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
f) Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
g) Doświadczenie w zarządzaniu personelem w produkcji, ustalania i nadzorowania wykonania KPI-ów, zarządzaniem obszarem utrzymania ruchu i jakości,
h) Znajomość metodyki nadzorowania i optymalizacji procesów z wykorzystaniem nowoczesnych metod i trendów w zakresie zarządzania procesami produkcji i jakością (Lean Manufacturing, Six Sigma, 5S, TPM, Kaizen),
12. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu. Wraz z powiadomieniem kandydatowi zostaną zwrócone oryginały dokumentów udostępnionych przez kandydata w trakcie postępowania.
13. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na adres Spółki.
14. Postępowanie, może być w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończone bez wyłaniania kandydatów, o czym w przypadku zakończenia postępowania przed terminem złożenia zgłoszeń kandydaci zostaną powiadomi poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki, a przypadku zakończenia postępowania po otwarciu zgłoszeń – za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu.

ROZWIŃ

Nabór na stanowisko: Kontroler finansowy

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.
Kontroler finansowy
miejsce pracy: RADOM

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
• kompleksowa kontrola finansów spółki
• aktywna kontrola kosztów spółki
• przygotowywanie rocznych budżetów oraz planów wieloletnich, w tym kontrola ich realizacji i analiza odchyleń
• raportowanie kompleksowych analiz finansowych, w tym z bieżącej działalności operacyjnej spółki
• opracowywanie analiz rentowości produktów, kanałów dystrybucji, klientów itd.
• stworzenie standardów i procedur w obszarze kontroli finansowej organizacji
• opracowanie planów kont do potrzeb rachunkowości zarządczej
• dostarczanie Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki analiz, raportów, sprawozdań i alertów związanych z bieżącą działalnością

WYMAGANIA:
Szukamy samodzielnego pracownika, który ma za sobą już co najmniej 3 lata doświadczenie zawodowe w obszarze rachunkowości zarządczej spółki produkcyjnej.
• minimum 3 lata pracy na podobnym stanowisku (spółka produkcyjna)
• wykształcenie wyższe, preferowane studia ekonomiczne
• dobra znajomość zasad rachunkowości zarządczej
• bardzo dobra znajomość MS Office (w szczególności biegła znajomość MS Excel z użyciem zaawansowanych funkcji)
• pełna samodzielność i odpowiedzialność
• rozwinięte umiejętności analityczne
• dokładność i skrupulatność
• asertywność i odporność na stres
• umiejętność pracy w zespole

OFERUJEMY:
• dużą samodzielność na stanowisku pracy
• pełną wyzwań pracę w dynamicznej spółce Skarbu Państwa
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• współpracę z zespołem otwartych i kreatywnych ludzi
• stabilne zatrudnienie (po okresie próbnym)
• możliwość awansu wraz z rozwojem spółki

Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. prowadzi działalność produkcyjną polegającą na druku 3D. Informacje o spółce i jej działalności: www.rcit.pl; www.infinitech3d.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez z siedzibą Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. w Radomiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone do dnia 01.12.2016r. mailem (na adres: biuro@rcit.pl) osobiście lub pocztą na adres Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o., ul. Tarnobrzeska 8, 26-613 Radom.
Aplikacje powinny zawierać adnotacje: „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Kontroler finansowy.”

ROZWIŃ

Nabór na stanowisko: Handlowiec (sprzedawca)

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.
poszukuje dwóch pracowników na stanowisko
Handlowiec (sprzedawca)
miejsce pracy: RADOM

Główne zadania na stanowisku:
• Realizacja celów sprzedażowych poprzez rozwój współpracy z potencjalnymi klientami polskimi i zagranicznymi, doradztwo i wsparcie techniczne w zakresie wydruków 3D,
• Spotkania z klientami w celu poznania ich potrzeb, planowanie i odbywanie wizyt handlowych u potencjalnych klientów (cała Polska), możliwe wyjazdy zagraniczne
• Budowanie i utrzymywanie trwałych relacji z klientami i partnerami handlowymi, pozyskiwanie nowych klientów
• Przygotowywanie ofert i prowadzenie negocjacji handlowych
• Doradztwo techniczne w zakresie sprzedawanych produktów i usług;
• Odpowiedzialność za tworzenie strategii marketingowo-cenowej dla produktów
• Profesjonalne doradztwo techniczne, wyjaśnianie zagadnień technicznych
• Prezentowanie firmy na targach branżowych
• Systematyczne raportowanie swojej pracy

Czego oczekujemy od kandydatów?
• Wykształcenia wyższego technicznego
• Wieloletniego (minimum 5 letniego) doświadczenia w sprzedaży (preferowana branża techniczna, najlepiej metalowa (obróbka skrawaniem, druk 3D)
• Doświadczenia w handlu technicznym min. 5 lat;
• Umiejętności prowadzenia rozmów i prezentacji handlowych;
• Umiejętności samodzielnego szkolenia w zakresie nowych technologii
• Bardzo dobrej znajomość języka angielskiego (inne języki mile widziane)
• Prawo jazdy kat. B
• Komunikatywności, samodzielności, dyspozycyjności, uprzejmości, profesjonalizmu w działaniu
• Gotowości do wyjazdów służbowych

Znajomość branży druku 3D (technologii addytywnej), materiałoznawstwa, obróbki skrawaniem, automatyki, technologii produkcji będzie dodatkowym atutem.
Mile widziane doświadczenie i wiedza z zakresu marketingu.

Co oferujemy naszym pracownikom
• Stabilne zatrudnienie (po okresie próbnym) na podstawie umowy o pracę (atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz możliwość systemu premiowego uzależniona od wyników pracy)
• Pełną wyzwań pracę w dynamicznej spółce Skarbu Państwa
• Pracę w nowoczesnym i rozwijającym się środowisku pracy
• Dużą samodzielność na stanowisku pracy
• Narzędzia niezbędne do realizacji celów sprzedażowych (samochód służbowy, telefon, laptop)
• Możliwość awansu wraz z rozwojem spółki
• Miejsce pracy: Radom
• Teren działania: cały kraj oraz rynki zagraniczne

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. prowadzi działalność produkcyjną polegającą na druku 3D. Informacje o spółce i jej działalności: www.rcit.pl; www.infinitech3d.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez z siedzibą Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. w Radomiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone do dnia 01.12.2016r. mailem (na adres: biuro@rcit.pl) osobiście lub pocztą na adres Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o., ul. Tarnobrzeska 8, 26-613 Radom.

Aplikacje powinny zawierać adnotacje: „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Handlowiec.”

Kontakt

ul. Tarnobrzeska 8,   26-613 Radom                                                        telefon: +48 3855027                                                                e-mail: biuro@rcit.pl


      Jak dojechać:     współrzędne  GPS    21.2028000°E  , 51.4175000°N     (Kliknij i zobacz na mapie)


wykonanie:: DeCoy