O nas


Przedsięwzięcie pod nazwą Radomskie Centrum Innowacji i Technologii (RCIT) jest odpowiedzią na potrzebę ożywienia radomskiej gospodarki poprzez wzrost jej konkurencyjności w wyniku zwiększonego dostępu przedsiębiorców do innowacyjnych technologii. Projekt powstał z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.), a jego realizacja wiąże się z działaniami na rzecz zwiększenia efektywności transferu technologii i przepływu wiedzy pomiędzy instytucjami naukowymi a biznesem w Radomiu i regionie.

Przedsięwzięcie RCIT jest projektem integrującym działania instytucji reprezentujących władze samorządowe, środowisko naukowe, przedsiębiorców oraz instytucji społecznych zaangażowanych w rozwój przedsiębiorczości. Działania RCIT opierają się na partnerstwie podmiotów zainteresowanych sukcesem przedsięwzięcia, a w realizację projektu angażuje się wielu partnerów lokalnych z Radomia.

RCIT jest przedsięwzięciem wieloletnim, którego oddziaływanie powinno przynieść pozytywne skutki dla sytuacji gospodarczej i społecznej regionu Radomia. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorców, oprócz wzrostu ich zasobności, przyczyni się do zachowania dotychczasowych i tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy w regionie.

Projekt RCIT składa się z dwóch komponentów: doradczego i inwestycyjnego.

Komponent doradczy skierowany jest w pierwszej kolejności do przedsiębiorców, którym oferowane są usługi konsultingowe, związane z poszukiwaniem nowych technologii, partnerów biznesowych, źródeł finansowania itp.

Projekt będzie również służył aktywnemu wspieraniu procesu komercjalizacji rozwiązań wywodzących się z radomskich instytucji naukowych. W ramach tego komponentu RCIT będzie także podejmował inicjatywy aktywizujące indywidualnych wynalazców i organizacje przedsiębiorców do podejmowania działań innowacyjnych, kooperacyjnych i klastrowych.

Pierwszy element komponentu inwestycyjnego polega na utworzeniu Inkubatora Technologii w Radomiu. Jego rolą będzie udzielanie wsparcia lokalowego i doradczego przedsiębiorcom zaangażowanym w innowacyjne przedsięwzięcia w początkowej fazie rozwoju, charakteryzujące się wysokim potencjałem rynkowym.

Kolejny etap komponentu inwestycyjnego to budowa i uruchomienie Parku Naukowo-Technologicznego w Radomiu. Park będzie stanowił wsparcie infrastrukturalne dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć na jego terenie swoją działalność wytwórczą i usługową, a jednocześnie korzystać z oferty doradczej.

 

Zarząd


Sebastian Murawski - Prezes Zarządu
Tomasz Szlązak - Członek Zarządu

infinitech


Centrum druku 3D

www.infinitech3d.pl
Misja firmy

„Naszą misją jest przyśpieszenie kolejnej rewolucji przemysłowej przez przybliżenie technologii druku 3D tak aby mogła dotrzeć do każdego na świecie.”

W dzisiejszych czasach technologia druku 3D jest na tyle rozwinięta, że poza prototypowaniem używa się tej technologii do produkcji w całej gamie materiałów od polimerów po metale.

Zadając sobie pytanie drukować czy produkować metodami „tradycyjnymi” należy dokonać analizy opłacalności technologii. Przygotowaliśmy kilka scenariuszy w których druk 3D jest niezastąpiony.

Szybkie Prototypowanie

Regeneracja powierzchni

Ulepszona funkcjonalność

Dywersyfikacja dostawców

Skrócone terminy realizacji

Obniżone koszty magazynowania

 

Kompleksowość usług firmy. W Infinitech chodzi o nieskończone możliwości.

Duże pola robocze maszyn : nawet 1500mm x 1500mm x 2100mm

Duża precyzja : drukujemy od 50 µm.

Szeroki zakres materiałów : Od polimerów po stopy metali włączając Tytan.

Szeroki zakres branż: Branże Samochodowa, Lotnicza, Medyczna, Obronna, Narzędziowa, Stoczniowa, Jubilerska i wiele innych.

 

Odwiedź naszą stronę : www.infinitech3d.pl

Napisz lub zadzwoń do naszego działu Marketingu i Spredaży:

Rafal Stasieńko                                                            Izabela Adamczyk

Tel: 533-330-180                                                         Tel: 533-580-280

e-mail:rafal.stasienko@infinitech3d.pl              e-mail: izabela.adamczyk@infinitech3d.pl

Inkubator Przedsiębiorczości

Celem nadrzędnym Inkubatora Technologii jest wspomaganie rozwoju lokalnych firm rozpoczynających działalność, w tym akademickich firm odpryskowych, oraz optymalizacja warunków transferu i komercjalizacji technologii w regionie.

Inkubator Technologii będzie nowoczesnym i wielofunkcyjnym miejscem biznesowego rozwoju innowacyjnych pomysłów. Stworzy on przyjazne warunki dla rozwoju młodych innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym akademickich firm „odpryskowych”. Inkubator zapewni swoim lokatorom wsparcie organizacyjne oraz udostępni atrakcyjne cenowo usługi doradcze, finansowe i prawne.

Park Naukowo Technologiczny

W ramach działań inwestycyjnych RCIT przystępuje do projektu utworzenia Parku Naukowo-Technologicznego w Radomiu. Podstawą tego projektu jest silne partnerstwo przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, przedsiębiorców, przedstawicieli nauki i instytucji otoczenia biznesu.

Park Naukowo-Technologiczny ma na celu stworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, zachęcających przedsiębiorców do wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przyjaznym środowisku, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia ich konkurencyjności i powstania nowych miejsc pracy.

Realizacja projektu przyczyni się również do rewitalizacji i zagospodarowania na cele Parku obiektów poprzemysłowych zlokalizowanych w Radomiu, jak też do wykorzystania lokalnego potencjału naukowo-badawczego dla rozwoju przedsiębiorstw. Wykorzystana do tego celu będzie obecna infrastruktura i obiekty Fabryki Broni Łucznik Sp. z o. o.

Park będzie stanowił wsparcie infrastrukturalne dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwinąć na jego terenie swoją działalność wytwórczą i usługową, a jednocześnie korzystać z szerokiej oferty doradczej i promocyjnej.

Partnerzy

Projekt RCIT opiera się na partnerstwie podmiotów zainteresowanych sukcesem przedsięwzięcia, a w jego realizację angażuje się wielu interesariuszy.

Naszymi kluczowymi partnerami są:

ROZWIŃ

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

www.arp.pl

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) to spółka Skarbu Państwa.

Od początku swojej działalności (1991 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając duże i średnie przedsiębiorstwa.

Dziś ARP S.A. jest dynamiczną spółką, której strategia oraz zakres działań opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacje, restrukturyzacja, inwestycje.

ROZWIŃ

Fundacja Centrum Innowacji FIRE

www.innowacje.org.pl

Fundacja Centrum Innowacji FIRE została ustanowiona przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w 1995 roku. Od 2002 r., z inicjatywy Ministra Gospodarki, Fundacja działa jako Centrum Innowacji. Celem Centrum jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie skali i efektywności procesu transferu nowoczesnych technologii, upowszechnianie postaw pro- przedsiębiorczych oraz w szczególności pomoc w tworzeniu i rozwoju nowych, innowacyjnych firm działających w obszarze zaawansowanych technologii.

Na przestrzeni ponad 10 lat Fundacja Centrum Innowacji FIRE wypracowała sprawny mechanizm oceny i wspierania projektów innowacyjnych, szczególnie na początku ich ścieżki rozwoju. Zespół Fundacji posiada imponujące doświadczenie, oparte na wielu zrealizowanych projektach dla firm oraz instytutów naukowych z całego kraju, związanych z transferem technologii, ochroną własności intelektualnej, poszukiwaniem partnerów biznesowych, umiędzynarodowieniem działalności gospodarczej itp.

ROZWIŃ

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu

www.itee.radom.pl

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (ITeE-PIB) w Radomiu jest nowoczesną jednostką badawczo-rozwojową o ugruntowanej pozycji w krajowym środowisku naukowym cieszącą się również uznaniem na arenie międzynarodowej.

Realizowane w ITeE-PIB prace badawcze mają charakter badań podstawowych i stosowanych, prac aplikacyjnych, działalności eksperckiej i doświadczalno-produkcyjnej. Prowadzone są one w 11 obszarach tematycznych obejmujących badania systemów, innowacyjność i transfer wiedzy, inżynierię powierzchni, kształcenie i doskonalenie zawodowe, mechatronikę, produkcję prototypową i doświadczalną, systemy sterowania, technologie informatyczne, technologie środowiskowe, technologie włókiennicze i tribologię.

Rezultatami statutowej działalności naukowej Instytutu są innowacyjne technologie, nowatorskie urządzenia, systemy, mechanizmy, procesy i oryginalne metodyki, które są wdrażane u krajowych i zagranicznych przedstawicieli przemysłu, w instytutach naukowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, uczelniach technicznych, a także jednostkach administracji centralnej i służb publicznych. Wdrożenia przemysłowe ITeE-PIB dotyczą wielu gałęzi przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu maszynowego, hutniczego, samochodowego, włókienniczego, chemicznego i budowlanego.

ROZWIŃ

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

http://www.uniwersytetradom.pl/

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (dawna Politechnika Radomska) kształci specjalistów w różnych dziedzinach naukowych: technicznej, ekonomicznej, pedagogicznej i artystycznej. Działalność Uniwersytetu jest ściśle powiązana z potrzebami regionu i ukierunkowana na szkolenie kadr dla lokalnej gospodarki. Uczelnia rozwija także szeroką współpracę naukowo-badawczą w zakresie rozwoju lokalnego przemysłu.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny kształci obecnie blisko 8.500 studentów. Proces dydaktyczny w Uczelni przebiega w dwóch formach kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na 27 kierunkach studiów.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny prowadzi około 200 prac badawczych, z czego kilkadziesiąt własnych projektów badawczych. Realizuje badania naukowe w zakresie prac zleconych, projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zadań badawczych finansowanych w ramach działalności statutowej i badań własnych.

ROZWIŃ

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

www.mazovia.pl

Samorząd województwa mazowieckiego aktywnie działa na rzecz pobudzania aktywności gospodarczej oraz podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa. Do zadań samorządu województwa należą również sprawy dotyczące rozwoju regionalnego i absorpcji funduszy europejskich.

Mazowiecki Urząd Marszałkowski zaangażowany jest w realizację programów współfinansowanych z funduszy UE w ramach obecnej perspektywy. Głównym instrumentem realizacji polityki rozwoju regionu jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Cel generalny, jakim jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa, realizowany jest poprzez następujące cele szczegółowe:
• rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy;
• poprawa i uzupełnianie istniejącej infrastruktury technicznej;
• aktywizacja miast oraz obszarów atrakcyjnych turystycznie;
• poprawa infrastruktury społecznej warunkującej rozwój kapitału ludzkiego w regionie.

Na prawach wydziału działa delegatura Urzędu w Radomiu. Obejmuje ona swoim zasięgiem terytorialnym powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom – miasto, radomski, szydłowiecki i zwoleński.

ROZWIŃ

Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl

Władze Miasta Radomia poprzez swoje działania inwestycyjne dążą do stworzenia w Radomiu spójnego systemu infrastruktury miejskiej, z korzyścią zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów. Wielką wagę przywiązuje się do modernizacji miejskich ulic, poprawy drożności komunikacyjnej miasta, ochrony środowiska itp.

W okresie programowania 2007-2013 Miasto Radom pozyskało dofinansowanie na realizację szeregu kluczowych dla miasta projektów inwestycyjnych w ramach programów operacyjnych, m.in. lotnisko regionalne, obwodnice Radomia i remonty ulic, modernizacja trasy kolejowej nr 8, rewitalizacja śródmieścia itp.

W Urzędzie Miejskim działa Biuro Obsługi Inwestora. Zajmuje się m.in. kompleksową obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych zainteresowanych podjęciem działalności w Radomiu, tworzeniem ofert inwestycyjnych Radomia, prowadzeniem działań promujących lokalnych przedsiębiorców, współpracą z organizacjami otoczenia biznesu, realizacją projektów strukturalnych itp.

Praca

W chwili obecnej poszukujemy osoby na stanowisko:

ROZWIŃ

Operator maszyn CNC

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.
Operator maszyn CNC
miejsce pracy: RADOM

Zadania:
• Ustawianie i obsługa maszyn CNC (frezarki 3- i 5-osiowe, tokarki, centra tokarsko-frezerskie)
• Uzbrajanie, wymiana narzędzi obróbczych i dobór parametrów
• Programowanie maszyn w oparciu o dokumentacje techniczną
• Konserwacja oraz utrzymywanie maszyn w dobrym stanie
• Kontrola i nadzór nad wykonywaniem detali zgodnie z dostarczoną dokumentacją
• Praca w oparciu o zasady BHP i procedury wewnętrzne
• Rzetelne wykonywanie powierzonych zadań
Wymagania:
• Doświadczenie w pracy z maszynami CNC(frezarki, tokarki) na samodzielnym stanowisku – minimum 2 lata
• Znajomość metod obróbki skrawaniem metali i tworzyw sztucznych
• Znajomość rysunku technicznego
• Umiejętność posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi
• Znajomość układów sterowania Sinumerik i Fanuc
• Zdolności manualne
• Zachowanie wysokiej jakości wytwarzanych produktów w oparciu o obowiązujące standardy
• Systematyczność i dokładność w wykonywaniu powierzonej pracy
Oferujemy:
• Pracę w rozwijającej się firmie
• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
• Pracę na pełny etat w oparciu o umowę o pracę
• Wynagrodzenie odpowiadające wiedzy i doświadczeniu


CV i list motywacyjny należy przesyłać na adres biuro@rcit.pl

Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez z siedzibą Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. w Radomiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Tarnobrzeskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Kontakt

ul. Tarnobrzeska 8,   26-613 Radom                                                        telefon: +48 3855027                                                                e-mail: biuro@rcit.pl


      Jak dojechać:     współrzędne  GPS    21.2028000°E  , 51.4175000°N     (Kliknij i zobacz na mapie)


wykonanie:: DeCoy